Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда

Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д - ЕЛИН ПЕЛИН
                    
                       УТВЪРЖДАВАМ !
                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ на районен съд- Елин Пелин :__________                                                                                                                                                                          /Георги Мулешков/
 
В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А
за организацията на публикуването на съдебните актове
в Районен съд – Елин Пелин
 
      Публикуването на съдебните актове в интернет съставлява нормативно задължение на съдилищата. Задължението на съдилищата да публикуват съдебните си актове е уредено с разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт /обн. ДВ бр. 33 от 2009 г/. Това задължение на съда няма функционална връзка със задълженията му да уведоми надлежно страните и да връчи съдебният акт, а е само израз на общото разбиране за административната функция на съда като цяло.
     Публикуването на съдебните актове в интернет при спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ, е пряко свързано с правилното организиране и функциониране на деловодните програми на съдилищата.
       Публикуването на влезлите в сила актове на интернет страницата на районен съд-Елин Пелин, както и контролът върху дейността на лицата, имащи право да боравят с класифицирана информация, се осъществява и организира от Административния ръководител-Председател на РС-Елин Пелин.
      Съгласно действащия Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, издаден от Висшия съдебен съвет, обн. дв. бр.66 от 18 август 2009г., основната тежест по публикуването на съдебнитеактове, е възложена на административния секретар. С цел  правилно функциониране работата на съда, функциите по публикуване на съдебните актове, свързани с подготовката на актовете в електронна форма, които подлежат на публикуване и с оглед спазване на посочените ограничения, са възложени на съдебните секретари, които да ги изпълняват съвместно със задълженията си по длъжностна характеристика.
       При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/, съдията-докладчик или друг съдия, ще дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.
Съобразно целите на публикуването, постановените съдебни актове се публикуват и съхраняват на Интернет страницата на районен съд-Елин Пелин от текущата година, както и от предходната година, като при липса на достатъчно дисково пространство Системният администратор ще снема  данните от Интернет-страницата на CD.
      1. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване /постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения/, като се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, ОСВЕН АКО не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.
     2. Публикуват се пълните съдебни актове-мотиви и диспозитив, освен в случаите на чл. 64, ал.2 от ЗСВ /в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси/ и в случаите, когато присъдата е постановена за престъпление по раздел осми от Глава втора на НК, при които се публикуват само диспозитивите на съдебните актове, след съответно обезличаване./Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им/.
    3. Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно при постановяването им, а мотивите-незабавно след като бъдат изготвени.
   4. Публикуването се извършва СЛЕД обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.
     5. Всеки съд се грижи за публикуването само на собствените си съдебни актове.
     Актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал.2 от ЗСВ /публикуват се съдебни актове без мотиви, като в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси:
     -по дела за установяване или оспорване на произход,
     - по дела за издръжка или изменение на издръжка;
     - по дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради унищожаемост или развод
     - по дела за установяване на факта на раждането или смъртта;
    - по др. дела.
      Не се публикуват съдебни актове, като:
1.    Актове, постановявани в рамките на охранителни производства
2. Актове, произнасяни по частни наказателни или частни граждански дела /напр. разпорежданията за издаване на заповеди по чл. 417 от ГПК и чл. 410 ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл. 130 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и др./.
засягащи следствена или банкова тайна;
3. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата /за налагане на глоби; за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ; за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата; за даване на указания на страните; актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове; за допускане или недопускане на доказателства; за издаване на изпълнителен лист; други/
4. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора;
5.    Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/,
с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството /напр. Чл- 243 и чл. 244 от НПК-се публикуват/.
    Целите на публикуването неминуемо са свързани с определена обща рамка и са зависими от определени конституционни и законово признати права и задължения:
-осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата чрез оповестяване на постановените нормотнворчески съдебни актове /резултатите да са видими и достъпни за обществото чрез използването на технически средства/;
-оповестяване на създаваната практика от съдилищата чрез постановените съдебни актове /с оглед възможността за страните да упражняват правото на касационно обжалване и обосноваване на неговата допустимост-чл. 280, ал.1 от ГПК, с оглед ориентиране на магистрати и други юристи в практиката на определен съд или съдия или по определени дела/.
-един от начините за споделяне на съдебна практика измежду самите съдии.
Ролята на публикуването се изразява преди всичко в публичен отчет за това какви и колко съдебни актове се постановяват, като доказателство за ефективност на системата.
 
     Изводи:
      - актовете се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация:
 -публикуват се съдебните актове, независимо дали са обжалваеми или са влезли в сила;
-не се публикуват периодично, а незабавно;
-всеки съд сам се грижи за публикуването на собствените си съдебни актове, при което по-долбния по степен съд няма задължение да публикува постановените по реда на инстанционния контрол актове на горните съдебни инстанции;
-публикуването се извършва на интернет страницата на съответнния съд.
 

Законовото изискване, регламентирано с разпоредбата на чл. 64, ал.1 от ЗСВ е с цел осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата и оповестяване на създаваната съдебна практика с оглед повишаване на ефективността на съдебната система, както и за улеснение на гражданите.


Посещения:719378