Обяви и съобщения

          УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,


          За времето от 02.01.2020 година  до 20.01.2020 година  Районен съд – Елин Пелин ще бъде в инвентаризация.
          През посочения период справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите ще се дават в регистратурата на съда от 11.00 часа до 12.00 часа и от 16.00 часа до 17.00 часа.


                                               С уважение:
                                               Ръководството на Районен съд – Елин Пелин


 

                                                 Р А Й О Н Е Н    С Ъ Д – Е Л И Н   П Е Л И Н


 
                                                                         З А П О В Е Д
                                                          
                                                                              № А- 78
                                              
                                                             гр. Елин Пелин, 12.07.2019 г.

          На основание чл.80, ал.1, т. 1 от Закона за съдебната власт и чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето във връзка с § 1а, б.”е” от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето и във връзка с недопускане възникване на пожари и аварий, на основание чл. 139 от ЗМВР и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.


                                                                       РАЗПОРЕЖДАМ:

          1. Забранявам тютюнопушенето в сградата на Съдебната палата на РС - Елин Пелин във всички помещения с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение, в това число съдебни зали, фоайета, стълбища, коридори, тоалетни, открити тераси и входа на съда, считано от 15.07.2019 г..
          2. Нарушителите на т.1 от Заповедта носят отговорност по чл. 218, ал.1 от Закона за здравето - глоба от 300 до 500 лева, а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 1000 лева.
          3. Заповедта да бъде оповестена на интернет страницата на съда, на информационното табло на съда и на входа на Съдебната палата.
          4. Копие от Заповедта да бъде връчено на административния секретар на съда, за организиране на мероприятия по изпълнението на заповедта.
          5. Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители от Районен съд - Елин Пелин срещу подпис, за сведение и изпълнение. 
          6. Определям място за тютюнопушене на територията на съдебната палата, извън покритите площи и тераси на сградата, както следва:
В двора на Съдебната палата на местата, които са оборудвани с необходимите за целта съоръжения.
          7. Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на – административния секретар при РС - Елин Пелин Лена Георгиева- Николчова и работник поддръжка сграден фонд, огняр – Велин Ненчев.
          8. Тютюнопушенето извън определените за това места в двора на съдебната палата е строго ЗАБРАНЕНО.
          9. Препис от заповедта да се връчи на административния секретар и работник поддръжка сграден фонд, огняр  за сведение и изпълнение.                                       Административен
                                       ръководител на
                                       Районен съд Елин Пелин: /п/
                                                                        /Росица Тодорова/     ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО
 
     Уважаеми граждани и адвокати,

     Уведомяваме Ви, че може да внасяте държавни такси по приходната сметка на съда, чрез ПОС терминално устройство, поставено в регистратурата на Районен съд – Елин Пелин.
Няма ограничение в размера на сумите и основанието за плащане.
Плащанията се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти.
При разплащане чрез ПОС терминално устройство не се дължат комисионни (такси).


Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.
    Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.
   


 

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
2019 година


    Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт", като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.
    Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.iustice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
    Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, както и две поощрителни награди - фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.
    В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до XII-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.
    Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
    -    име, презиме и фамилия на участника;
    -    област, община, населено място, пълно наименование на училището,
клас;
    -    телефонен номер на училището;
    -    телефонен номер на участника;
    -    електронен адрес на училището;
    -    електронен адрес на участника.
    Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
    -    Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
    -    Обем: до три печатни страници формат А4;
    -    Разредка на редове и абзаци: 1,5;
    -    Подравняване: двустранно;
    -    Шрифт: Times New Roman;
    -    Размер на шрифта: 12;
    Критерии:
    -    Демонстриране на познания по темата;
    -    Теза, съответстваща на формулираната тема;
    -    Оригиналност и творчески подход;
    -    Недвусмислено изразяване на лична позиция;
    -    Удачно подбрани аргументи;
    -    Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
    -    Спазване на езиковите норми.
    Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.


Посещения:719392