Конкурси обявени от Районен съд гр. Елин Пелин

    Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.
    Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.
   


 

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
2019 година


    Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт", като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.
    Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.iustice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
    Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, както и две поощрителни награди - фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.
    В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до XII-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.
    Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
    -    име, презиме и фамилия на участника;
    -    област, община, населено място, пълно наименование на училището,
клас;
    -    телефонен номер на училището;
    -    телефонен номер на участника;
    -    електронен адрес на училището;
    -    електронен адрес на участника.
    Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
    -    Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
    -    Обем: до три печатни страници формат А4;
    -    Разредка на редове и абзаци: 1,5;
    -    Подравняване: двустранно;
    -    Шрифт: Times New Roman;
    -    Размер на шрифта: 12;
    Критерии:
    -    Демонстриране на познания по темата;
    -    Теза, съответстваща на формулираната тема;
    -    Оригиналност и творчески подход;
    -    Недвусмислено изразяване на лична позиция;
    -    Удачно подбрани аргументи;
    -    Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
    -    Спазване на езиковите норми.
    Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.


Посещения:726669