Бюро "съдимост"

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,
 
     От 20 февруари 2013 г., вече може да ползвате новата услуга на Министерство на правосъдието-издаване на електронно свидетелство за съдимост.
     Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен пъът на адрес: https://cs.mjs.bg, от всяка географска точка в страната и по света.
     Електронното свидетелство за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано до момента на хартиен носител и срокът му на валидност е 6 месеца, считано от датата на издаването му. При издаването му по електоронен път, в рамките на 6 – месечен период, този документ може да се използва многократно от титуляра, чрез код за достъп до системата.
    Цената на Електронното свидетелство за съдимост е 3 лева и от тази електронна услуга могат да се възползват всички български граждани, независимо от местоживеенето си, които не са осъждани до момента.

                                               С уважение:
                                               Ръководството на Районен съд – Елин Пелин

 


Работно време с граждани: от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

 

  • Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община Елин Пелин/, които са:
  1. Осъдени от български съдилища;
  2. Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);
  3. Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК).
  • Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;
  • Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД ЕЛИН ПЕЛИН издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;
  • Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в  бюрото за съдимост;
  • Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;
  • Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;
  • При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.

   

  Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от 3 роботни дни.


Посещения:726671